เมื่อวันที่
8 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ
ประชุม ครุศาสตร์ พัฒนา หอพักเป็นฐาน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร


อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

   วันนี้ (8 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมชุดใหม่ อีกทั้งจัดทำหลักสูตร (Extra time) ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งตามศาสตร์ (วิชาเอกตามสาขา) จำนวนร้อยละ 40 เป็น 160 ชั่วโมง และExtra time กลาง จำนวนร้อยละ 60 คิดเป็น 240 ชั่วโมง และเพื่อเสนอถึงทิศทางการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

   สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time)โดยใช้หอพักเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหลักสูตรนอกเวลาเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปี เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ โดยใช้เล่าเรียนนอกเวลาในหลักสูตรปกติภายใต้หอพักเป็นฐาน นักศึกษาต้องอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 1- 3 กิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย ค่ายเตรียมก่อนเรียนครู จำนวน 12 วัน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครนายก และกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทักษะภาษไทย (ครูเจ้าฟ้า : Role Mode ต้นแบบ The Best Teacher) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการบรรจุข้าราชการครู) การติวสอบใบประกอบ/สอบบรรจุ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE หลักสูตรการสอนโรงเรียนตาดีกา/โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์ให้เป็นครูที่มีความ SMART และเสริมสร้างความเข้มแข็งตามสมรรถนะความเป็นครู ภายใต้วิถีชีวิตครูตามศาสตร์พระราชา 

ย้อนกลับ