เมื่อวันที่
6 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 12/2566


วันนี้ (6 ธ.ค. 66) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 12/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 คน เรื่อง การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 จำนวน 228 คน เรื่อง โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เรื่อง(ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์และการจัดนำเที่ยว เรื่อง(ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น เรื่อง นักออกแบบลวดลายผ้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์ เรื่อง(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่อง(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่อง(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 เรื่อง(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

ย้อนกลับ