เมื่อวันที่
12 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 10/2564


ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 10/2564

วันนี้ (12 ต.ค.64) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่องโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 เรื่องรายงานความก้าวหน้า THE Rankings เรื่องเสนอเพื่อทราบจาก 7 ส่วนราชการและที่เกี่ยวข้อง เรื่องรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่องรายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณค้างชำระ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เรื่องแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 พิจารณาเรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564 พิจารณาร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ย้อนกลับ