เมื่อวันที่
14 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 9/2564 แบบออนไลน์


ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 9/2564 แบบออนไลน์

วันนี้ (14 ก.ย. 64) เวลา เวลา 13.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2563 และพิจารณา (ร่าง) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร อาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน

ย้อนกลับ