เมื่อวันที่
29 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​ประชุมออนไลน์คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประชุมออนไลน์คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วานนี้(28 พ.ค.63) นายสุพจน์ อาวาส ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมออนไลน์คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 11-3/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพโรจน์ สว่างตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายนันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่องหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2562 ส่วนวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย หน่วยงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....

ย้อนกลับ