เมื่อวันที่
2 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ราชภัฏยะลา เร่งสร้างความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งสร้างความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเสริมประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วันนี้ (2 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลู หุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับกิจกรรม พัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรม ซึ่งมีผู้
เข้าอบรม ประกอบด้วย หัวหน้างานหรือรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการจัดซื้อ จัดจ้าง การพัสดุ หรือการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ และบุคลากรตำแหน่งอื่นๆที่สนใจ รวมจำนวน 70 คน
อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สามารถนำกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศวเวศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการจัดอบรม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและคุณธรรม และความโปร่งใส กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ ระเบียบงานสารบรรณ รูปแบบการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และการจัดประชุมของคณะกรรมการต่างๆ

ย้อนกลับ