เมื่อวันที่
14 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560


รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (14มิ.ย.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยมี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้ารับการประเมิน ณ ห้องซานถัวร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ