รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน


รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิทย์ 5

วันนี้ (22 มี.ค. 66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิทย์ 5 ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยการวาดรูปฝาผนังอาคารเรียน ในด้านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ