เมื่อวันที่
1 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​รักษาราชการแทนอธิการบดี มรย. เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัย


รักษาราชการแทนอธิการบดี มรย. เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัย

วันนี้ (1 มิ.ย. 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนา รองรับสื่อการเรียนการสอน Digital content studio  และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ณ บริเวณอาคาร 6 (ศูนย์คลังข้อสอบ, ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์วิถีไทย) เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมพูดคุย การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น

ย้อนกลับ