เมื่อวันที่
2 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ
#SDG4 #SDG17

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ มรภ.ยะลา ประชุมหารือบทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่


    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ประชุมหารือบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

     วันนี้ (2มี.ค.63) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมหารือ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยหารือเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาทิ แผนงานยุวชนสร้างชาติ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG Economic Model การสร้างและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยที่จะต้องไปแข่งขันระดับโลก 2. มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 3. มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์และพัฒนาพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.ณพพงศ์ ธีระวร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมให้การต้อนรับ

       ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา และการนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาลงไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน

      จากนั้น เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ว่า โครงการยุวชนสร้างชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นโครงการสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้ยุวชนนำความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ อีกด้วย

      หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ : โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ย้อนกลับ