เมื่อวันที่
15 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

รองอธิการบดีประชุมสรุปและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณาการ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆทั้ง 11 กิจกรรม ร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562-2563 และร่วมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เพื่อให้บริการวิชาการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายมุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ย้อนกลับ