เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

​สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง


สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

วันนี้ (10มิ.ย.62) ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา นายแพทย์มัซลัน ตะเระ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต นางสาวฟิรดาวซ์ หะยีแยนา แพทย์แผนไทย นายเกียรติก้อง รอดฉวาง หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และคณะ นางสาวนุชอีลีมี แวดาโอะ แพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ประชาชนตำบลเปาะเส้ง โครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ประชาชนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) และบุคคลทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางสาวนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพมีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย 

ย้อนกลับ