เมื่อวันที่
24 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ
#SDG4

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ


สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 จชต.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯและเพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนได้นำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ย้อนกลับ