เมื่อวันที่
12 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

​สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อพรีเซนเตชั่นมืออาชีพ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อพรีเซนเตชั่นมืออาชีพด้วย MICROSOFT POWERPOINT

ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 605 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอันเนื่องพระราชดำริ และพระราโชบายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน) กิจกรรมอบรมการสร้างสื่อพรีเซนเตชั่นมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร ศปก.ตร.สน ให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมี อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และคุณธนภัทร นาคิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มี ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ