เมื่อวันที่
18 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

สำนักงานประกันฯ ร่วมกับ งานการคลัง ประชุมออนไลน์อบรม ITA เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีการยืมเงินทดรองจ่าย


สำนักงานประกันฯ ร่วมกับ งานการคลัง ราชภัฏยะลา ประชุมออนไลน์อบรม ITA เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีการยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (18 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์อบรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน 

ย้อนกลับ