เมื่อวันที่
25 มี.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานพัสดุ มรย. อบรมการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA


สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานพัสดุ มรย. อบรมการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ/วิธีการ " จัดซื้อจัดจ้าง" เสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

วันนี้ (25 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ/วิธีการ ดำเนินเรื่อง " จัดซื้อจัดจ้าง" จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุจากทุกส่วนราชการ เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน

อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำหรับการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ให้เป็นมาตราการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

ย้อนกลับ