เมื่อวันที่
17 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ
มรย. สถาบันฝึกอบรม อบรม ท้องถิ่น การเลือกตั้ง

สถาบันฝึกอบรม ติวเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้ง (ฉบับใหม่)


สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรม “การเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้ง (ฉบับใหม่)

  สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรม “การเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้ง (ฉบับใหม่) การป้องกันและปราบปรามทุจริต คุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการเลือกตั้ง การหาเสียงและข้อห้ามต่าง ๆ ทิศทางสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างทันสถานการณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอผลงานในรูปแบบของผู้นำยุคใหม่” เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถชี้แจง ทำความ เข้าใจกับประชาชนและบุคลากร ให้เกิดการเตรียมพร้อมได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ได้เรียนรู้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่น 5 ฉบับ และสามารถบริหารจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และมีทักษะ มีความมั่นใจในการพูดและการปรากฏตัวในที่ชุมชนหรือที่สารธารณะ มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ มีเทคนิคการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและสามารถสื่อสารได้บรรลุวัตถุประสงค์ถูกต้อง โดยมีผู้บริหารอบต. ข้าราชการ เจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ราชาวดี เพชรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล และกกต.สงขลา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสุรินทร์

ย้อนกลับ