เมื่อวันที่
9 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศฯ รร.ตชด.


ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ สำนักวิทยบริการฯ คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ