เมื่อวันที่
11 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

​ศูนย์จิตอาสา มรภ.ยะลา โดยชมรม มรย.จิตอาสาฯ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. จำนวน 203 คน


ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยชมรม มรย.จิตอาสาฯ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. สำหรับผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. (11ก.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นายอานัส เบ็ญฮาวัน ที่ปรึกษาประธานชมรม นายอัสรี ยูโซะ ประธานชมรม มรย.จิตอาสาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ นำสมาชิกนักศึกษาชมรมที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้ารับพระราชทานบัตรประจำตัวจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวปฏิญาณ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สำหรับบัตรประจำตัวจิตอาสา หมวก และผ้าคอพระราชทานนี้ เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการ ที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ถือเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นายอัสรี ยูโซะ ประธานชมรม มรย.จิตอาสาฯ กล่าวว่า ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยชมรม มรย.จิตอาสาฯ ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้นำสมาชิกนักศึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ เดินทางลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 203 คน และในวันนี้ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยชมรม มรย.จิตอาสาฯ จึงได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับสมาชิกจิตอาสาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 203 คน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ ประธานชมรม มรย.จิตอาสาฯ ได้เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน

ย้อนกลับ