เมื่อวันที่
19 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ
ศูนย์วัฒนธรรม ลอยกระทง

​ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย. จัดกิจกรรมลอยกระทง ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรม


วันนี้ (18 พ.ย.64) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันลอยกระทง) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมลอยกระทงบริเวณสระน้ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมดังกล่าวจุดขึ้นเพื่อขอขมาแม่คงคา ลอยทุกข์โศกโรคภัย สิ่งไม่ดี ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้สืบทอด ตลอดจนสร้างความสมานฉันท์ซึ่งจะนำความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในงานมีการออกร้านขนมพื้นถิ่น จำหน่ายกระทงโดยบุคลากรงานอาคารสถานที่ในราคาย่อมเยาว์ และสัมผัสบรรยากาศในสวน

ย้อนกลับ