เมื่อวันที่
12 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มรภ.ยะลา อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ


     ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการให้แก่บุคลากร

        วันนี้ (12กย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมทำผลงานวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคของโครงการในระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา วิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
       สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการผลิตผลงานวิชาการ ทั้งเอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย บทความวิจัยและคู่มือการดำเนินงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งผลงานวิชาการเพื่อขอเพิ่มวิทยะฐานะทางวิชาการได้ตามกรอบเวลาขั้นต่ำที่กำหนด

ย้อนกลับ