ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯนำเยาวชนชายแดนใต้ เรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ


ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ นำเยาวชนชายแดนใต้ เรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ณ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

   ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเสริมสร้างการเรียนสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ หลักสูตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ณ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นการฝึกการเรียนนอกห้องเรียน เสริมทักษะด้านการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 850 คน เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

   ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ.2547 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ศูนย์วิจัยฯ มีภารกิจด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

   ปัจจุบันศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ศึกษาสำรวจ วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนลำพะยาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากการศึกษาสำรวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นักเรียนและครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง

ย้อนกลับ