เมื่อวันที่
6 ธ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ตัวแทนนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา นำผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการฯ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5


ตัวแทนนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา นำผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ชุติมา คำแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลการนำเสนอจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มาจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” และได้กล่าวรายงานต่อ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย

ย้อนกลับ