เมื่อวันที่
22 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย SID TALKS ครั้งที่ 1


UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย SID TALKS ครั้งที่ 1 และพิธีปิดโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

วันนี้ (22 ก.ย.65) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย SID TALKS ครั้งที่ 1 และพิธีปิดโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมSID -TALK การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมขับเคลื่อนท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยตัวแทนโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยฯ จำนวน 6 ทีม โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ ชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมครั้งนี้

อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (UBI) กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 256 ได้จัดทำข้อเสนอโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ เพื่อหนุนเสริมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและสร้างเครือข่ายของนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ โดยบ่มเพาะพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมผ่านการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ หรือพื้นที่เป้าหมายนำร่องด้วยนวัตกรรมและสร้างหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม และเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ แบ่งปันองค์ความรู้ วิเคราะห์มิติปัญหาสังคมในพื้นที่ ใช้ประโยชน์จากภาพอนาคตของพื้นที่ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม

ย้อนกลับ