เมื่อวันที่
14 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​อาจารย์ มรย. นำเสนอผลงาน และประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร


อาจารย์ มรย. นำเสนอผลงาน และประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

   วันนี้ (14 ก.ย.63) อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี หนูละออง อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ และ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง อ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ นางสาวภารดี พละไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมนำเสนอผลงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมดิอิมพรีเรียล จังหวัดนราธิวาส

ย้อนกลับ