เมื่อวันที่
3 ก.ย. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. สถาบันฝึกอบรม ท้องถิ่น อุบลราชธานี

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น รองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น


สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น เกาะกระแสทิศทางการเปลี่ยนแปลงรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น เกาะกระแสทิศทางการปลี่ยนแปลง เพื่อความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สามารถทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี ดร.สติธร ธนานิติโชติ และคุณวุฒิศักดิ์ มิตรเอียด เป็นวิทยากรอบรม โดยมี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง ชุมพร สำนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร และสำนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรม

ย้อนกลับ