เมื่อวันที่
11 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ จูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา


องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู - เทา

วันนี้ (11ส.ค.61) ที่ บริเวณลานด้านล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู – เทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมรับขวัญลูกราชภัฏ ภายใต้โครงการจูงมือน้องสู่อ้อมกอดชมพู – เทา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึก รักสถาบัน เคารพรักครูบาอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยห่างไกลยาเสพติดและสร้างสรรค์นักกิจกรรม และผู้นำรุ่นใหม่ให้เปี่ยมไปด้วยความเสียสละและคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ย้อนกลับ