เมื่อวันที่
11 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
มรย. 2562 พิธรประสาท วชช. อนุปริญญาบัตร

​อธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพิธี


อธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 255 คน

(11 ก.ค.62 ) เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วย นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 โดยการสนับสนุนของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดสอนระดับอนุปริญญาที่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิสลามศึกษา และสาธารณสุขชุมชน ในปีการศึกษา 2561
มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 255 คน และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,085 คน 

ย้อนกลับ