เมื่อวันที่
10 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรย. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับหน่วยงานในเครือข่าย 72 แห่ง


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายรวมจำนวน 72 แห่งทั่วประเทศ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หัวข้อ “From COVID-19 to Development of Innovation for Persons with Disabilities” โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยการลงนามครั้งนี้เนื่องจากสถานะการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 แต่ละสถาบันได้นัดหมายลงนามพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ไว้ล่วงหน้า และได้มีการทำพิธีอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเทคโนโลยีออนไลน์พร้อมเพรียงกัน

ย้อนกลับ