เมื่อวันที่
2 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรย.ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี


อธิการบดี มรย.ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

วันนี้(2 มิ.ย.66) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหารของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนเข้าใจในทิศทางการบริหารงาน และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่ถ่ายทอดลงสู่กอง และระดับงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมซุยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจของรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้แก่ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี เรื่องการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาภายในสำนักงานอธิการบดี และการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 และวาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี

ย้อนกลับ