เปิดรับสมัคร รหัส 59 ร่วมโครงการบ่มเพาะนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่


  • วัน-เวลา : 16 พฤษภาคม 2019 - 29 มิถุนายน 2019 (14:15 - 14:15)
  • สถานที่ : เปิดรับสมัคร รหัส 59 ร่วมโครงการบ่มเพาะนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
  • Event Type : การรับสมัคร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจในการสร้างและพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการใหม่ขึ้นในมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา ให้มีอาชีพและปัญหาการว่างงานในพื้นที่ สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา (อาคาร 3) ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ โทร 073299649

เปิดอ่าน : 833

ย้อนกลับ