เมื่อวันที่
10 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแบบออนไลน์


  • วัน-เวลา : 10 พฤศจิกายน 2020 - 31 มีนาคม 2021 (13:59 - 13:59)
  • สถานที่ : ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : การสอบ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้แก่ 1) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 59 – 60 2) นักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส 60 และ 3) นักศึกษาภาคปกติ (เทียบโอน) รหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตามเอกสารที่แนบ prakas-reuxng-nw-ptibati-la-ptit-9de55db620.pdf 

เปิดอ่าน : 738

ย้อนกลับ