เมื่อวันที่
15 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
มรย. สอบวัดความรู้ อัตลักษณ์ไอที

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562


  • วัน-เวลา : 15 กรกฎาคม 2019 - 23 สิงหาคม 2019 (14:57 - 16:57)
  • สถานที่ : ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
  • Event Type : การสอบ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา รหัส 58-60 ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษารหัส 58-60 (เฉพาะคนที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2562 นี้

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนรายวิชานี้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ http://etraining.yru.ac.th ชื่อรายวิชา "มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บทเรียน)" ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนให้ติดต่อ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 959

ย้อนกลับ