เมื่อวันที่
21 มิ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ


  • วัน-เวลา : 21 มิถุนายน 2022 - 31 กรกฎาคม 2022 (16:44 - 16:44)
  • สถานที่ : ​รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
  • Event Type : การรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการอนุมัติโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษกิจ BCG โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 64 ตำบล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 582 อัตรา ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://u2tbcg.com ทั้งนี้สามารถแสกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศ คลิก u2t-for-bcg-haidarhadia-channel5c028323ac94f92bbbd249465d0b51bf-c2324836d2.pdf 

เปิดอ่าน : 2224

ย้อนกลับ