รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร การทำธุรกิจการผลิต (ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย)


  • วัน-เวลา : 16 พฤษภาคม 2019 - 16 มิถุนายน 2019 (14:26 - 14:26)
  • สถานที่ : รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร การทำธุรกิจการผลิต (ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย)
  • Event Type : การรับสมัคร

    ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน การทำธุรกิจการผลิต “ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย”และต้องการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ด้วยการจัดอบรมข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย โดยนำเอาข้าวกล้องพื้นถิ่นในจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาสเช่น ข้าวหอมมือลอ ข้าวเลือดปลาไหลและข้าวหอมกระดังงา มาเป็นส่วนผสมของข้าว และการแปรรูปน้ำบูดูข้าวยำที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่น นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นในการประกอบอาชีพได้ง่ายแล้วนั้น ยังพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปด้วยการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ อาทิ น้ำบูดูปรุงรสพาสเจอร์ไรด์ ชุดข้าวยำสำเร็จรูป ประกอบด้วยน้ำบูดู ปลาคั่ว และมะพร้าวคั่ว รวมถึงข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นสำเร็จรูป หรือในรูปแบบอื่นๆที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา (อาคาร 3) ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  073299649

เปิดอ่าน : 855

ย้อนกลับ