เมื่อวันที่
8 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 2562 กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562


กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี  2562 “ สรา้งสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 894