เมื่อวันที่
6 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ

การจัดตั้งชมรม ประจำปี ๒๕๖๓


ด้วยงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้กำหนดเปิดรับสมัครชมรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หาประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ

ในการนี้ องค์การบริหารนักศึกษาฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรที่ประสงค์จะจัดตั้งชมรมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้ประธานชมรมหรือตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงการจัดตั้งชมรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๒

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 2234