เมื่อวันที่
6 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ

การเลื่อนการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา


ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑.กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

๒.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

๓.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์

๔.กิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1891