เมื่อวันที่
15 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามโครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562


       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สมัครบันทึกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562 สามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่
  รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 

  13.00 - 15.30 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร

1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ

กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3. ค่าสมัคร 300 บาท

หลักสูตรที่เปิด

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน

2. นิติศาสตรบัณฑิต

3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน)

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ

8. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ(เทียบโอน)

9. บัญชีบัณฑิต

การทดสอบความรู้

ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศผล วันที่ 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 371