เมื่อวันที่
19 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมเปิดรับสมัครทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมเปิดรับสมัครทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563

   สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนครูรัก(ษ์)ถิ่น) โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาปี 2562 เพื่อคัดกรอง และคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับทุนตามเกณฑ์ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) กำหนด โดยคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องเป็นนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ตามเอกสารแนบ) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง และพังงา บิดามารดามีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นตน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีทักษะความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียน จำนวน 29 คน ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 40,000 บาท/คน/ปี 2) ค่าที่พัก จำนวน 2,000 บาท/คน/ปี 3) ค่าครองชีพ จำนวน 6,000 บาท/คน/ปี 4) ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามวัน เวลา พร้อมทั้งรายละเอียดเกณฑ์การสมัครและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ และสาขาการประถมศึกษา ต่อไป

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 6965