เมื่อวันที่
14 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO รุ่น 8

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 111