เมื่อวันที่
31 ธ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​ประกาศ !!! รับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประกาศ !!! รับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#ประเภทธุรกิจ/คุณสมบัติเบื้องต้น

ธุรกิจประเภทการผลิต/แปรรูป การบริการหรือการค้าซึ่งสินค้า หรือบริการ มีความต้องการใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อ Start up หรือธุรกิจเริ่มต้นใหม่

1.นักศึกษา

2.บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี

3.บุคลากรในมหาวิทยาลัย

4.ผู้ประกอบการทั่วไป

#บริการ

- การพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

- การอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ / แบรนด์

- การให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การบัญชี การผลิต การตลาด การจัดการ ฯลฯ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวกน้าต่อไป

- ได้เครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

#สนใจสอบถามและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (อาคาร 3) วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถาม โทร 073-299649 E-mail : [email protected]

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 316