มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติวเข้มภาค ก. (ก.พ.)  วันที่ 29-30 เม.ย. 58 , วันที่ 1-2 พ.ค. 58

สำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
คณะครุศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร | คณะวิทยาการจัดการ